Parteneri

LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI

Iacobeni, este o comună în județul Sibiu, Transilvania, aflat la o distanta de 72 km, formată din satele Iacobeni (reședința), Movile, Netuș, Noiștat și Stejărișu, aflat la 72 km de Municipiul Sibiu.

Înfiintată în 1870 ca Scoala Elementară Germană si Scoală Elementară Română, Scoala din Iacobeni suferă de-a lungul anilor o multitudine de transformări: de la scoală cu limbile de predare germană si romănă, la scoală cu limbile de predare maghiară si română.

Începând cu anul 1920 cele două scoli se unesc si pănă în anul 1990 functionează ca scoală cu două sectii: – sectia germană – cu limba de predare limba germană si sectia română – cu limba de predare limba română, cu învătământ prescolar, primar si gimnazial.

În anul 1987 se desfiintează învătământul gimnazial – sectia germană, iar în 1990 prin plecarea masivă a etnicilor germani, se desfiintează si învătământul prescolar si primar – sectia germană.

Între anii 1981 – 1985 a functionat ca scoală generală cu clasele I – X comuna Iacobeni, profil mecanic.

Între anii 1985 – 2003 – functionează scoala cu clasele I – VIII Iacobeni, scoală coordonatoare, iar din anul 2003 scoală de Arte si Meserii ,Grup Scolar, in prezent Liceu Tehnologic cu specializarea comert.

VIZIUNE

  • Dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii servicii, învățământ orientat pe valori, creativitate, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.
  • Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică.
  • Abordarea educaţională complementară formal şi non – formal.
  • Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular;
  • Valorificarea valenţelor educative ale conţiniturilor învăţarii în interesul superior al copilului.

ŞCOALA PRIMARĂ NETUŞ

structura a Liceului Tehnologic Iacobeni

Netuș, mai demult Netușei (în dialectul săsesc Netschessen, Njetesen, Net’ezn, în germană Neidhausen, Neithausen, Neuthausen, Agnetenhausen, Neidhaus, în maghiară Netus) este un sat în comuna Iacobeni din județul Sibiu, Transilvania, România. Satul a fost atestat documentar prima dată în 1309.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOIŞTAT

structura a Liceului Tehnologic Iacobeni

Noiștat, mai demult Nouștat, este un sat în comuna Iacobeni din județul Sibiu, Transilvania, România. Se află în partea de est a județului. Biserica Lutherană fortificată din Noiștat a fost construită de sași la sfârșitul secolului 12.

ŞCOALA PRIMARĂ BRĂDENI

Comuna Brădeni se află la 72 km de Municipiul Sibiu şi 19 km de oraşul Agnita. În anul 1898 se construiește clădirea școlii din Chirpăr, lăcașul de învățământ funcționând în clădiri modeste. De pe la sfârșitul sec. XIX în sat au funcționat două școli, una cu limba de predare germană și una cu limba de predare română. Clasele I – IV secția română țineau cursurile în școala veche ( a românilor), celelalte cursuri ținându-se în școala din mijlocul satului. După 1990, se învață numai într-o școală. Școala nu este mare, dar nici mică, însă suficientă pentru a modela tinere talente spre un viitor strălucit, în care speranța să nu piară niciodată.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TARNAVA

Pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoaştere. Pornind de la această idee Liceul Tehnologic “Stănescu Valerian” îşi propune să stimuleze alternativele educaţionale şi experimentele pedagogice în procesul de învăţământ, să crească gradul de inserţie al absolvenţilor, să introducă în practică sistemul de management al calităţii în învăţământ.

Pornind de la viziunea de mai sus ne propunem educarea complexă şi echilibrată a elevilor noştri prin oferirea accesului complex la informaţie şi transformarea informaţiei în cunoaştere. Aceasta presupune deplasarea greutăţii actului educaţional de la prelegere şi lecţie obişnuită către activităţi activ-participative bazate pe căutarea informaţiei în biblioteci, biblioteci virtuale, învăţarea activă, învăţare prin proiecte.

Prin structurile parteneriale realizate vom căuta să antrenăm agenţii economici în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic astfel încât abilităţile şi competenţelor dobândite de elevi la absolvire să răspundă cerinţelor angajatorului.

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic urmăreşte transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Liceul Tehnologic “Stănescu Valerian”oferă tinerilor din zona de nord a judeţului Sibiu, posibilitatea formării iniţiale şi continue în domenii cerute pe piaţa muncii:tehnic. Suntem o unitate şcolară care oferă oportunităţi de educaţie accesibilă, de calitate, şi sprijină formarea profesională a tinerilor şi a adulţilor în scopul dezvoltării individuale a carierei şi al creşterii calităţii vieţii şi prosperităţii economice în comunităţile din zonă.

Translate »