Diversitatea/ Înțelegerea incluziunii

◊ Diferențele dintre copii și mediile în care ei învață interacționează continuu. Modul în care copiii înțeleg un element de învățare și sprijinul de care ar putea avea nevoie pentru a face acest lucru este, de asemenea, diferit. Această schimbare de credință ar contribui la dezvăluirea și provocarea prejudecăților inconștiente și ar deschide calea către politici incluzive și practici pedagogice incluzive care se axează pe asigurarea unui acces echitabil și a unei implicări echitabile pentru toți elevii. Această diversitate crescândă de elevi în școli este, prin urmare, subiect de o mare dezbatere și îngrijorare. Diferențele dintre elevi pot include limba, cultura, religia, genul, abilitățile diferite, preferințele sexuale, statutul socioeconomic și mediul geografic.
Diferențele sunt adesea tratate ca o problemă mai degrabă decât ca o oportunitate de a descoperi bogăția care există în viețile altora și cum putem fi incluși, apreciați, respectați și salutați pentru cine suntem într-o lume diferită natural.
◊ Şcoala incluzivă presupune, în primul rând, recunoaşterea dreptului fiecărui copil la educaţie, şi apoi înţelegerea diferenţelor de adaptare şi învăţare, specifice fiecărui copil în parte, ca fiind naturale. Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o şcoală care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi.
“O şcoală incluzivă este o şcoală deschisă către orice elev, o şcoală care primeşte orice elev, îl valorizează şi îl face să se simtă acasă. Este, aş spune,şcoala ideală, unde toată lumea seduce cu plăcere şi toţi copiii sunt ajutaţi să-şi atingă maximumul potenţialului nativ. Este şcoala care
oferă sprijin accentuat pentru acei copii care au nevoie în mod deosebit de el”.


◊ Valori si actiuni incluzive:

  • Educația este universala;
  • Toți copiii învață într-un mediu comun, incluziv, alături de semenii lor;
  • Educația este individualizată;
  • Performanța fiecărui copil depinde de gradul în care procesul de predare și învățare se bazează pe potențialul și interesele lui, valorifică forțele copilului și răspunde necesităților lui;
  • Educația este flexibilă;
  • Procesul de predare și învățare este organizat și furnizat în așa fel încât este receptiv la schimbare și se adaptează continuu necesităților celor ce învață.

◊ O serie de studii au raportat că programele de artă, bazate atât în școală, cât și în afara școlii, au îmbunătățit stima de sine a elevilor, încrederea în sine, abilitățile de comunicare și sentimentele de mândrie și de realizare ale elevilor. Educația artistică este apreciată că reduce
comportamentele delincvente și antisociale. Unele studii arată că educația în teatru duce la mai multă empatie, crește capacitatea cuiva de a lua alte perspective și ajută la reglarea mai multă a emoțiilor în mod eficient.

English
DIVERSITY/ UNDERSTANDING INCLUSION
◊ The differences between children and the environments in which they learn continuously interact. How children understand an item of learning and the support they may need to do so is also different. This shift in belief would help reveal and challenge unconscious biases and pave the way for inclusive policies and inclusive pedagogic practices that focus on ensuring equitable access and involvement for all students. This increasing diversity of students in schools is therefore the subject of great debate and concern. Differences among students may include language, culture, religion, gender, different abilities, sexual preferences, socioeconomic status, and geographic background.
Differences are often treated as a problem rather than an opportunity to discover the richness that exists in the lives of others and how we can be included, valued, respected and welcomed for who we are in a naturally different world.
◊ The inclusive school presupposes, first of all, the recognition of each child's right to education, and then understanding the differences in adaptation and learning, specific to each child, as natural. The inclusive school thus becomes a school open to all, a friendly, flexible school, a school that approaches the process of teaching - learning - assessment in a dynamic and attractive way, a school that, through the support it offers to all children, is constituted in -a basic factor of social inclusion, contributing to the elimination of prejudices related to belonging to a certain environment and to breaking the existing barriers between the different groups within a community.
"An inclusive school is a school open to any student, a school that welcomes any student, values ​​him and makes him feel at home. It is, I would say, the ideal school, where everyone seduces with pleasure and all children are helped to- and reach the maximum of native potential. It is the school which provides enhanced support for those children who particularly need it".
◊ Values ​​and inclusive actions:
- Education is universal;
- All children learn in a common, inclusive environment alongside their peers;
- Education is individualized;
- The performance of each child depends on the degree to which the teaching and learning process is based on his potential and interests, capitalizes on the child's strengths and responds to his needs;
- Education is flexible;
- The teaching and learning process is organized and delivered in such a way that it is responsive to change and continuously adapts to the needs of learners.
◊ A number of studies have reported that arts programs, both school-based and out-of-school, have improved students' self-esteem, self-confidence, communication skills, and students' feelings of pride and accomplishment. Art education is valued for reducing
delinquent and antisocial behaviours. Some studies show that theater education leads to more empathy, increases one's ability to take other perspectives, and helps regulate emotions more effectively.
Translate »