Acasă

Proiectul ”Punți în dezvoltare” nr. 2021-EY-PICR-0005, este realizat cu sprijinul financiar primit prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor și urmărește să genereze o multitudine de efecte pozitive și de lungă durată în școlile partenere, dar și asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activități. Proiectul se va desfășura între lunile Martie 2022 – Iunie 2023 în cinci unități școlare partenere din județul Sibiu: Liceul Tehnologic Iacobeni, Școala Gimnazială Târnava, Școala Gimnazială Brădeni, Școala Primară Netuș, Școala Gimnazială Noiștat, care au un procent de minimum 20% de elevi înscriși de etnie roma.

 Grupurile țintă ale proiectului sunt profesorii din şcolile partenere care lucrează cu copii romi, 70 de părinţi (romi şi neromi) ai elevilor implicați în activități de învățare/conștientizare în domeniul anti-discriminării, ateliere de lucru, educație comunitară și minimum 200 de elevi care vor fi implicați în activitățile de conștientizare în domeniul incluziunii.

Comunitatea romă prezintă un nivel mai scăzut de școlarizare, un nivel de analfabetism mai mare, o rată mai înaltă de abandon școlar, o prezență mai redusă de studenți romi în educația superioară și, în general, mai puțin succes școlar.

Grupul țintă direct al proiectului va fi implicat în implementarea Planului de acțiuni propus în acest proiect, axat pe:

– învățare/sensibilizare anti-discriminare

– campanie de informare publică cu sprijinul rețelelor de socializare și mass-media mainstream

– Campanie de educație publică sub formă de pliante, clipuri video, interviuri, eseuri și articole.

Raportul final al proiectului va fi publicat online, incluzând un suport metodologic și un set de instrumente inclus în Ghidul împotriva antițiganismului, care conține concluzii valoroase ale proiectului, precum și recomandările noastre pentru publicul larg, pentru părinți și pentru practicieni din domeniul relevant.

EXCLUZIUNEA SOCIALĂ a comunităților este un proces multidimensional care genereaza o ruptura sociala progresiva, detașând indivizi și grupuri de relatiile sociale normale și împiedicându-i pe aceștia sa participe în totalitate la activitățile sociale guvernate de normative general acceptate de societatea în care trăiesc. Combaterea acesteia printr-un proces contrar de INCLUZIUNE SOCIALĂ necesita o abordare complexă și integrată, pluridisciplinara. Activitățile proiectului confera un caracter inovativ și integrativ care combină într-o succesiune eficientă și eficace, activități legate de educație, adresate atât copiilor, cât și părinților, dar și cadrelor didactice. Sperăm că acțiunile de sustenabilitate, vor avea impact asupra inspectorilor școlilor și a cadrelor didactice din alte școli din regiune și îi vor determina să reproducă experiența noastră. În mod alternativ, vor fi încurajați să descopere noi modalități de abordare a acestei probleme sociale care pot avea efecte negative de lungă durată (persoanele excluse din comunitate devreme vor fi, cel mai probabil, excluse în anii de viață).


English
The project " Building Bridges" no. 2021-EY-PICR-0005, is carried out with the financial support received through the SEE Grants 2014-2021 within the Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Program and aims to generate a multitude of positive and long-lasting effects in the partner schools and on the persons directly or indirectly involved in the activities. The project will take place between March 2022 - June 2023 in five partner school units in Sibiu County: Iacobeni Technological High School, Târnava Secondary School, Brădeni Secondary School, Netuș Primary School, Noiștat Secondary School, which have a percentage of at least 20% of students enrolled of Roma ethnicity.
The target groups of the project are teachers from partner schools who work with Roma children, 70 parents (Roma and non-Roma) of students involved in learning/awareness activities in the field of anti-discrimination, workshops, community education and at least 200 students who will be involved in awareness activities in the field of inclusion.
The Roma community has a lower level of schooling, a higher level of illiteracy, a higher dropout rate, a lower presence of Roma students in higher education and generally less academic success.
The direct target group of the project will be involved in the implementation of the Action Plan proposed in this project, focused on:
- anti-discrimination learning/awareness;
- public information campaign with the support of social networks and mainstream media;
- Public education campaign in the form of leaflets, videos, interviews, essays and articles.
The final report of the project will be published online, including methodological support and a toolkit included in the Anti-Gypsy Guide, which contains valuable conclusions of the project, as well as our recommendations for the general public, parents and practitioners in the relevant field .
SOCIAL EXCLUSION of communities is a multidimensional process that generates a progressive social break, detaching individuals and groups from normal social relations and preventing them from participating fully in social activities governed by norms generally accepted by the society in which they live. Combating it through a contrary process of SOCIAL INCLUSION required a complex and integrated, multidisciplinary approach. The activities of the project give an innovative and integrative character that combines in an efficient and effective sequence, activities related to education, addressed both to children and parents, but also to teaching staff. We hope that the sustainability actions will have an impact on school inspectors and teachers in other schools in the region and will lead them to replicate our experience. Alternatively, they will be encouraged to discover new ways of dealing with this social problem that may have long-lasting negative effects (people excluded from the community early will most likely be excluded later in life).